رفتن به محتوا

آنها چه هستند و چرا استخدام کنندگان به آنها نیاز دارند -یارا پلاس

 • شبیه سازی شغل چیست؟
 • زمان استفاده از شبیه سازی های شغلی
 • در حین غربالگری
 • در مرحله مصاحبه نهایی
 • مزایای استفاده از شبیه سازی های شغلی
 • 1. مهارت های داوطلبان را آزمایش می کند
 • 2. تعصب را کاهش می دهد
 • 3. بینش عمیق تری می دهد
 • 4. هزینه استخدام های بد را کاهش می دهد
 • 5. به نفع نامزدها است
 • معایب استفاده از شبیه سازی شغلی
 • 1. ممکن است گران باشد
 • 2. می تواند زمان و منابع را تلف کند
 • انواع شبیه سازی های شغلی
 • شبیه سازی درون سبد
 • تست های قضاوت موقعیتی
 • تکالیف خانگی
 • تست های گروهی
 • مصاحبه های موردی
 • نکاتی برای ایجاد شبیه سازی های شغلی موفق
 • 1. آن را غوطه ور کنید.
 • 2. آن را واضح و مشخص بیان کنید.
 • نظرات نهایی در مورد شبیه سازی شغل