رفتن به محتوا

دسترسی ایمن به Opensearch در AWS – یاراپلاس

  • مهاجرت اخیر خود از Kubernetes خودگردان به Amazon EKS را به عقب برگردانیم
  • دسترسی خوشه ها را از دنیای بیرون مسدود کنید
  • برای کنترل مواردی که اجازه دسترسی به خوشه را دارند، اتوماسیون بسازید
  • چرا ما سه گروه امنیتی برای مدیریت دسترسی به خوشه OpenSearch ایجاد کردیم؟
  • آیا باید خوشه Opensearch را در همان VPC به عنوان خوشه EKS میزبانی کنم؟
  • اگر یک پاد در حالت CrashLoopBackoff گیر کند، آیا حجم عظیم راه‌اندازی‌های مجدد محدودیت 150 قانون را از بین نمی‌برد؟
  • آیا آن اتوماسیون ها یک نقطه شکست نیستند؟
  • به تو