رفتن به محتوا

رشد خیلی سریع کسب و کار من باعث شد که رشد را دوباره تعریف کنم – یاراپلاس

  • افسانه هایی که درباره رشد باور داشتم
  • افسانه شماره 1: رشد مستلزم بله گفتن به همه چیز است
  • افسانه شماره 2: رشد یعنی استخدام به جای اینکه کار را خودتان انجام دهید
  • افسانه شماره 3: رشد یعنی هرگز به عقب برنگردید
  • آنچه اکنون در مورد رشد می فهمم
  • رشد با تعداد پروژه ها یا کارمندان اندازه گیری نمی شود
  • رشد می تواند مربوط به انجام کار هدفمند باشد، نه همه کارها
  • رشد نباید شبیه رشد دیگران باشد