رفتن به محتوا

30 رفتار رهبری که برای اینکه یک رهبر عالی باشید به آن نیاز دارید -یارا پلاس

 • رفتارهای رهبری چیست؟
 • نمونه هایی از رفتارهای رهبری موثر
 • 1. شفقت
 • 2. سازگاری
 • 3. طرز فکر مربیگری
 • 4. گوش دادن فعال
 • 5. انگیزه
 • 6. خودآگاهی
 • 7. اعتماد به نفس
 • 8. قاطعیت
 • 9. مدیریت زمان
 • 10. جزئیات گرا
 • 11. ارتباطات
 • 12. مسئولیت پذیری
 • 13. قابل اعتماد بودن
 • 14. فعال بودن
 • 15. برنامه ریزی
 • 16. حل مسئله
 • 17. مسئولیت پذیری
 • 18. هدف گرا
 • 19. هدف
 • 20. تعهد
 • 21. تاب آوری
 • 22. شفافیت
 • 23. تحقق شخصی
 • 24. انعکاس
 • 25. همدلی
 • 26. بازخورد سازنده
 • 27. توانمندسازی
 • 28. تعاملی
 • 29. تأثیرگذار
 • 30. هوش هیجانی