رفتن به محتوا

6 پست بزرگ روز زمین از مشاغل کوچک در اینستاگرام – یاراپلاس

  • آن را با یک پیام آموزنده ساده نگه دارید.
  • برند یا خالق پایدار دیگری را برجسته کنید یا با آن همکاری کنید
  • یک جایزه برگزار کنید
  • سود خود را اهدا کنید
  • پیروان را به مشارکت در فعالیت های پایدار تشویق کنید
  • در مورد پایداری آنچه را که موعظه می کنید تمرین کنید